Naše Filozofie

Název „ProPsyche“ vystihuje zaměření našeho centra, tím je péče o psychické zdraví. Motýl, jako znak centra, symbolizuje individualitu člověka. Sám zdánlivě křehký a neuchopitelný, podléhající vlivům vnějšího prostředí a společnosti, ale přitom nesmírně dynamický, schopný měnit se a ovlivňovat své okolí.

Náš  tým vysoce kvalifikovaných odborníků poskytuje služby na vysoké profesionální úrovni, s důrazem na respekt a individualitu každého klienta, včetně multikulturálního přístupu.

V naší práci se řídíme etickým kodexem Asociace klinických psychologů České Republiky.

Image

PhDr. Mabel Rodriguez, Ph.D.

Zaměření: individuální a párové poradenství, idividuální a skupinová psychoterapie, psychodiagnostika, krizová intervence, konzultace

Jazyk: český, anglický, španělský, řecký

PhDr. Mabel V. Rodriguez M., Ph.D založila PROPSYCHE s.r.o., kde pracuje jako klinická psycholožka. Současně působí i jako vedoucí skupiny Neurokognice v Národním ústavu duševního zdraví (NÚDZ). Má bohaté zkušenosti s psychodiagnostickou a psychoterapeutickou léčbou neuropsychiatrických onemocnění jakými jsou úzkostné poruchy, poruchy nálad, psychotická onemocnění a demence. Participuje při vedení, plánování, organizaci a řešení národních a mezinárodních výzkumů a klinických studií. Působila i jako odborný asistent na Katedře psychologie FF UK. Je vedoucí mnoha prací pre a post-graduálních studentů psychologie.

Dr. Rodriguez jako jedna z prvních v ČR implementovala neuropsychologický přístup u psychiatrických pacientů. Dlouhodobě a systematicky se zabývá kognitivními funkcemi u neuropsychiatrických onemocnění a vztahem mezi neuropsychologii a neurobiologii.Na toto téma přednáší a publikuje doma i v zahraničí.

Dr. Mabel Rodriguez vystudovala jednooborovou psychologii na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde také absolvovala doktorská studie. Atestovala v klinické psychologii a je registrována na ministerstvu zdravotnictví. Má zkušenosti s kognitivně behaviorální terapií, dynamickou terapií a výcvik při psychoanalytické společnosti ČSAPP. Je akreditovaná jako dopravní psycholog a přípravuje se k širší specializaci v dětské klinické psychologii. Je členkou výboru řady odborných organizací (AKP, CENES, ČSPAP). V AKP působí jako předsedkyně pobočky pro Prahu a Střední Čechy. Poskytuje supervizní semináře a zároveň pracuje pod stálou odbornou supervizí.

Kontakt: mabel.rodriguez@propsyche.cz

Image

PhDr. Katarina Lonekova, Ph.D.

Zaměření: individuální poradenství a psychoterapie, psychodiagnostika, krizová intervence, konzultace

Jazyk: český, slovenský, anglický

PhDr. Katarína Loneková, Ph.D. působí jako klinická psycholožka v PROPSYCHE, s.r.o. Současně působila jako odborný asistent klinické psychologie na Katedře psychologie FFUK, lektoruje v rámci výcviku telefonické krizové intervence. Má bohaté psychoterapeutické a psychodiagnostické zkušenosti. Do r. 2010 pracovala jako psycholožka na psychoterapeutickém oddělení v Psychiatrické léčebně Bohnice, po té pracovala v ambulantní psychologické praxi.

Kontakt:  info@propsyche.cz

Image

Mgr. José Arias Panamá

Zaměření: psychodiagnostická vyšetření, psychologické poradenství, krizová intervence

Jazyk: český, španělský, anglický

Mgr. José Leonardo Arias Panamá, působí jako psycholog v PROPSYCHE s.r.o., kde se věnuje psychologické diagnostice dětí a dospělých, individuálnímu poradenství a psychoterapii. Současně dokončuje kvalifikační kurz psychologa ve zdravotnictví. Absolvuje výcvik v Rafael institutu v hlubinně-dynamické psychoterapie akreditovaný Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti JEP jako komplexní program vzdělávání. Má pracovní zkušenosti z penitenciární a školní poradenské praxe. Pracuje jako školní psycholog v Akademii řemesel Praha – Střední škole technické.

Kontakt: info@propsyche.cz

Image

prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.

Zaměření: psychoterapie, psychodiagnostika, krizová intervence, konzultace

Jazyk: český, anglický

Kontakt: info@propsyche.cz

Image

prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

Zaměření: Psychiatrie

Jazyk: český, anglický

Absolvoval 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, v roce 1991 nastoupil do Psychiatrického centra Praha (PCP), transformovaném v r. 2015 na Národní ústav duševního zdraví (NUDZ). Od r. 2009 působí ve funkci primáře kliniky PCP/NUDZ, v NUDZ též jako náměstek pro klinický výzkum a vedoucí výzkumného programu. V letech 1995–1998 pracoval jako vědecký pracovník v oddělení klinického výzkumu v Nathan S. Kline Institute for Psychiatric Research v USA. Vedle klinické práce se věnuje klinickému psychiatrickému výzkumu, je řešitelem mnoha grantových projektů, působí jako vysokoškolský pedagog pregraduální a postgraduální výuky, je profesorem psychiatrie na 3. Lékařské fakultě UK v Praze. Oblastí jeho odborného zájmu je psychofarmakologie a neurobiologie duševních poruch. Je autorem mnoha odborných prací, kapitol v učebnicích a monografiích, publikuje v recenzovaných mezinárodních a domácích odborných časopisech. Pravidelně přednáší na odborných setkáních doma i v zahraničí, je členem redakčních rad domácích i mezinárodních odborných časopisů a profesních organizací, získal několik ocenění, včetně Národní psychiatrické ceny 2018. V letech 2009–2011 byl předsedou České neuropsychofarmakologické společnosti, od roku 2011 předsedá mezioborové společnosti Czech Brain Council, kterou spoluzakládal, je předsedou Psychiatrické společnosti ČLS JEP na roky 2019-2022.

Kontakt: info@propsyche.cz

Image

Mgr. Alexandra Slobodníková Ph.D.

Zaměření: psychodiagnostická vyšetření, psychologické poradenství, krizová intervence

Jazyky: český, slovenský, anglický

Mgr. Alexandra Slobodníková Ph.D. v PROPSYCHE s.r.o. působí jako psycholožka ve zdravotnictví. Věnuje se psychologické diagnostice dospělých, poskytuje individuální psychologické konzultace a krizovou intervenci. Dlouhodobě pracuje v ambulantní praxi, externě se podílí na výuce na FF MUNI v Brně. Má ukončený komplexní výcvik v Logoterapii a další psychoterapeutické vzdělávání v Emotion-focused therapy a EMDR. Aktuálně je zařazená do přípravy k atestaci v klinické psychologii. Pracuje pod pravidelnou supervizí. 

Kontakt: info@propsyche.cz

Image

Aris Leonidas Matarangas Rodriguez

Zaměření: management

Jazyk: český, anglický, španělský, řecký

Je office managerem našeho centra pro duševní zdraví.

Kontakt: info@propsyche.cz

Image

Tereza Damborská

Zaměření: Psychodiagnostická vyšetření, psychologické poradenství, krizová intervence

Jazyk: český, anglický

Kontakt: info@propsyche.cz

Image

PhDr. Mgr. Lucie Botorová

Zaměření: Individuální poradenství a psychoterapie dětí, dospívajících i dospělých, psychodiagnostika, krizová intervence, konzultace

Jazyk: český

Lucie Botorová působí jako klinický psycholog v PROPSYCHE, s.r.o. Rovněž pracuje na stejné pozici v Centru duševního zdraví pro děti a adolescenty v Praze. Do roku 2022 působila jako klinický psycholog na Klinice dětského lékařství FN Ostrava. Absolvovala certifikovaný psychoterapeutický výcvik v kognitivně-behaviorální terapii. Atestovala v oboru klinická psychologie, psychoterapie a dětská klinická psychologie. Má nemalé psychoterapeutické a psychodiagnostické zkušenosti.

Kontakt: info@propsyche.cz

Image

Diana Carolina Bernal Camargo

Zaměření: 

Jazyk: španělský, anglický

Diana Carolina Bernal Camargo pracuje v PROPSYCHE s.r.o. jako ...

Kontakt: info@propsyche.cz